خرید شکم بند لاغری هات شیپر اصل | قیمت 20 هزار تومان http://missvazn.ir 2020-12-03T01:43:54+01:00 text/html 2016-05-09T05:39:40+01:00 missvazn.ir وب نویس ایرانی فروش شکم بند هات شیپر http://missvazn.ir/post/7 <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">به </span><font size="3"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سایت فروش&nbsp;</span><a href="http://missvazn.ir/" target="" title="">شکم بند هات شیپر&nbsp;</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">خوش</span></font><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"> آمدید ابتدا توضیحات کامل را بخوانید بر ای سفارش این محصول ابتدا عدد</span><font size="4" color="#993399"><b><span style="line-height: 20px; text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></b></font><span style="background-color: rgb(255, 255, 213); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: -webkit-center;"><font size="4" color="#006600">05801929</font></span><span style="line-height: 20px; text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4" color="#993399"><b>&nbsp;</b></font><font size="3" style="color: rgb(34, 34, 34);">را به شماره</font><span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 204);"><b><font size="4">&nbsp;</font></b></span></span><font size="4" color="#990000"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b style="background-color: rgb(255, 255, 204);">&nbsp;</b></font><b style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: right;"><b><span class="Apple-style-span"><b>10004410</b></span></b></b></font><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><b><font size="4"><font color="#990000">&nbsp;</font>&nbsp;</font></b></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">ارسال کنید و منتظر تماس همکارن ما باشید پیشنهاد میشود كه بعد از هر بار استفاده شسته شود،</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 20px; text-align: right;">مخصوصاً بعد از ورزش. در آب سرد و با استفاده از مواد شوینده نرم آن را بشویید سپس آن را آب كشیده و خشك كنید.&nbsp;</span></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: justify;"><font color="#222222"><span style="line-height: 20px;"><br></span></font></div><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: right;"><div style="text-align: justify;">خرید کمربند لاغری هات شیپر اصل شستشوی دستی‌ در آب ۳۰ درجه سانتیگراد.</div><div style="text-align: justify;"><br></div></span><div style="text-align: justify;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/598/1791669/buyhotshapers71.jpg"></div><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: right;"><div style="text-align: right;">از خشك كن ماشین استفاده نشود از سفید كننده استفاده نكنید اتو نكشید آن را نپیچنید.</div></span><div style="text-align: right;"><font color="#222222"><span style="line-height: 20px;"><br></span></font></div><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: right;"><div style="text-align: right;">خارج از لباسشویی بشویید.لباس آبگرفته و چلانده را روی بند&nbsp;پهن كنید.</div></span><div style="text-align: right;"><font color="#222222"><span style="line-height: 20px;"><br></span></font></div><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: right;"><div style="text-align: right;">از خشكشویی استفاده نكنید.</div></span></font><div style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></div><div><span style="box-sizing: border-box; line-height: 20px; text-align: right;"><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; line-height: normal;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">سایز شکم بند هات شیپر:</font></span></span></strong></p><div align="center" style="box-sizing: border-box; line-height: normal;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box;">درسایز&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">38-36</strong>&nbsp;:قد شکم بند از زیر سینه تا زیر ناف ،زیر سینه 60 سانتی متر است،دورکمر 59 سانتی متر است&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">،</strong>دور شکم وزیر شکم 70 سانتی متر است.</span><strong style="box-sizing: border-box; line-height: 22.4px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"></strong></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box;">درسایز&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">42-40</strong>&nbsp;:قد شکم بند از زیر سینه تا زیر ناف ،زیر سینه 61 سانتی متر است،دورکمر60 سانتی متر است&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">،</strong>دور شکم وزیر شکم 71 سانتی متر است.</span><strong style="box-sizing: border-box; line-height: 22.4px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"></strong></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box;">درسایز&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">46-44</strong>&nbsp;:قد شکم بند از زیر سینه تا زیر ناف ،زیر سینه&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;">72</span><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;سانتی متر است،دورکمر69 سانتی متر است&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">،</strong>دور شکم وزیر شکم 80 سانتی متر است.</span><strong style="box-sizing: border-box; line-height: 22.4px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"></strong></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box;">درسایز&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">به بالا-48</strong>&nbsp;:قد شکم بند از زیر سینه تا زیر ناف ،زیر سینه&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;">78</span><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;سانتی متر است،دورکمر76سانتی متر است&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">،</strong>دور شکم وزیر شکم 85 سانتی متر است.</span></font></p><h1 class="product-details-title" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.85em; font-weight: normal; line-height: 1.6;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خرید پستی شكم بند لاغری هات شیپر اورجینال</font></h1><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/598/1791669/buyhotshapers81.jpg"></div><p style="color: rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box;"></span></font></p><div class="product-details-meta" style="color: rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; line-height: 22.8571px; text-align: start;"><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ویژگی های کلیدی:</font></span></strong></span></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">میزان تناسب اندام شما را بهبود می‌بخشد.</font></span></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دور كمر را تنگ و باریك می‌كند</font></span></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دمای مركزی بدن شما را افزایش میدهد.</font></span></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">سایت فروش شکم بند لاغری هات شیپر</font></span></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/598/1791669/buyhotshapers711.jpg"></span></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">سلامتی‌ عمومی بدن شما را بهبود می‌بخشد</font></span></span></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">هرچقدر بیشتر عرق كنید تناسب اندام بیشتری به دست خواهید آورد</font></span></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در سایزهای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">مختلف</span></font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 23.4px; text-align: justify;">&nbsp;رنگ:مشکی</span></font></span></p></div><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 20px; text-align: center;">شكم بند&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; line-height: 20px; text-align: center;">هات شیپر</span><span style="box-sizing: border-box; line-height: 20px; text-align: center;">، گن‌های مخصوص تناسب اندام برای پوشش روزمره هستند كه با فناوری پارچه‌های هوشمند</span><span style="box-sizing: border-box; line-height: 20px; text-align: center;">&nbsp;نئوتكس NEOTEX</span><span style="box-sizing: border-box; line-height: 20px; text-align: center;">&nbsp;ساخته شده اند كه دمای مركزی بدن را افزایش می دهند و به شما كمك میكنند كه موقع پوشیدن آن در طی‌ فعالیت‌های روزمره عرق كنید، عرق كنید و باز هم بیشتر عرق كنید.</span></font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/598/1791669/buyhotshapers96.jpg"></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box;"></span></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: center;">تكنولوژی پارچه‌های پیشرفته نئوتكس در ‌</span>هات بلت<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: center;">، دمای مركزی بدن شما را در طی‌ فعالیت‌های روزانه، در منزل، موقع ورزش، دویدن، پیاده روی با كودك و یا هر فعالیت فیزیكی‌ دیگر افزایش می دهد. گن ‌هات شیپر را میتوانید در طی‌ هر فعالیتی استفاده كنید و مهم نیست كه مشغول چه كاری هستید.</span></font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22.8571px; text-align: start;">قیمت:&nbsp;</span><span class="product-price" style="box-sizing: border-box; color: rgb(67, 160, 71); vertical-align: middle; font-weight: bold; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle;">20000</span>&nbsp;<small style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle;">تومان</small></span></font></span></span></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">بر ای سفارش این محصول ابتدا عدد</span><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 204);" color="#009900"><b><font style="text-align: justify;"><span style="line-height: 20px; text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></font></b></font><span style="background-color: rgb(255, 255, 213); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"><font size="4" color="#006600">05801929</font></span><span style="line-height: 20px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4" color="#993399"><b>&nbsp;</b></font><font size="3" style="color: rgb(34, 34, 34);">را به شماره</font><font style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 204);" size="4"><b>&nbsp;</b></font></span><b style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"><b style=""><font style=""><font style=""><span class="Apple-style-span" style=""><b style=""><font style="" size="4" color="#cc0000">10004410</font><font size="1" color="#000000" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-small;">&nbsp;</font></b></span></font></font></b></b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">ارسال کنید و منتظر تماس همکارن ما باشید.</span></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><a href="http://buybest.takshop91.biz/product.php?id=1929" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/598/1791669/buyshop20.gif"></a></p></div></span></div> text/html 2016-03-25T10:58:17+01:00 missvazn.ir وب نویس ایرانی خرید اینترنتی شکم بند لاغری هات شیپر ( HOT SHAPERS ) http://missvazn.ir/post/6 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>سایت فروش</strong></span><a href="http://missvazn.ir/" target="" title=""> شکم بند&nbsp;لاغری هات شیپر</a><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;( HOT SHAPERS ) | ارسال درب منزل محصولات لاغری هات شیپر اصلی</strong></span><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">توضیحات شکم بند هات شیپر برای ورزش، نرمش و&nbsp;پیاده روی مناسب است</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">سبب افزایش دمای بدن شده و بافت بیرونی&nbsp;نیز&nbsp;رطوبت و دما را جذب می کند</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">در نتیجه&nbsp;می تواند&nbsp;چربی های اضافی را بسوزاند</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">هات شیپر برای سوزاندن چربی های&nbsp;شکم و&nbsp;پهلو ها بسیار&nbsp;مناسب است</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">راهکاری ساده و بی خطر و بدون عوارض جانبی برای لاغری و تناسب اندام بالا تنه</span><span style="font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">شکم بند لاغری&nbsp;هات شیپر از جنس نئوتکس ( Neotex ) است</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">با کیفیت بسیار&nbsp;بالا و نرم و راحت برای استفاده در هر زمان و مکان</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">بسیار مناسب برای ورزش و انجام حرکات نرمشی و ایروبیک</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">این شکم بند لاغری&nbsp;سبب تعریق زیاد بدن می شود</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">دور کمر شما را تنگ و باریک می کند</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">تعریق نواحی شکم و پهلو ها و چربی سوزی را به همراه دارد این شکم بند لاغری خیلی خوبه</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/598/1791669/buy144.jpg"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>شست و شو و نگهداری از&nbsp;شکم بند&nbsp;هات شیپر :</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">بعد از هر بار استفاده در آب سرد و با مواد شوینده نرم آن را بشویید</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">شست و شو با دست باشد و&nbsp;آن&nbsp;را نپیچانید</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">از خشک کن استفاده نکنید و روی رخت آویز زیر آفتاب بیندازید</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">نیازی به اتو کشیدن ندارد</span><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>سایز بندی&nbsp;شکم بند&nbsp;لاغری هات شیپر&nbsp;:</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>سایز 38-36</strong></span>&nbsp;: مدیوم (M)</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>سایز 42-40</strong></span>&nbsp;: لارج (L)</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>سایز 46-44</strong></span>&nbsp;: ایکس لارج&nbsp;(XL)</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>سایز 48 به بالا</strong></span>&nbsp;: دو ایکس لارج&nbsp;(XXL)</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">سایز های&nbsp;شکم بند&nbsp;لاغری&nbsp;هات شیپر با رنگ قرمز در متن بالا مشخص شده است</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">امکان انتخاب سایز در فرم سفارش وجود دارد</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">لطفا با توجه به متن راهنمای بالا یک سایز متناسب را انتخاب کنید</span></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><b><font color="#333399" size="4"><span style="font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; line-height: 22.3714px;">قیمت واحد: 20000 تومان</span>&nbsp;</font></b></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 153);">برای سفارش این محصول&nbsp;</span></font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 153);"><br></span></font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="box-sizing: border-box;"><span class="product-price" style="box-sizing: border-box; color: rgb(67, 160, 71); vertical-align: middle; font-weight: bold; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 153);"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><small style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle;"></small></font></span></span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 213); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"><font size="4" color="#006600">05801929</font></span><span style="font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4" color="#993399"><b>&nbsp;</b></font><font size="3" style="color: rgb(34, 34, 34);">را به شماره</font><span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 204);"><b><font size="4">&nbsp;</font></b></span></span><font size="4" color="#990000" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b style="background-color: rgb(255, 255, 204);">&nbsp;</b></font><b style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: right;"><b><span class="Apple-style-span"><b>10004410</b></span></b></b></font><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 204);"><b><font size="4"><font color="#990000">&nbsp;</font></font></b></span><span style="font-family: Mihan-IransansBold; color: rgb(34, 34, 34); font-size: x-large;">&nbsp; پیامک کنید</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10.6667px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="product-price" style="box-sizing: border-box; font-size: 24px; color: rgb(67, 160, 71); vertical-align: middle; font-weight: bold; font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; text-align: start;"><small style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; vertical-align: middle;"><span class="product-price" style="box-sizing: border-box; font-size: 24px; vertical-align: middle;"><small style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; vertical-align: middle;"></small></span></small></span></span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><a href="http://maysa.dayanshop.com/shopping-card/add/1586/" target="" title="" style="color: rgb(53, 88, 128); text-decoration: none;"></a></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><a href="http://buybest.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=1929" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/598/1791655/buyshop.gif" style="max-width: 580px; border: none; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34);"></a></p><div><br></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">محصولات لاغری هات شیپر ( HOT SHAPERS ) را از فروشگاه ما بخواهید</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">محصولات&nbsp;<strong>کاملا اورجینال</strong>&nbsp;در فروشگاه اختصاصی پوشاک لاغری هات شیپر</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">تا 7 روز پس از خرید محصول را تست کنید و در صورت عدم رضایت عودت دهید</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">البته ما کیفیت بالای محصولات و رضایت شما از خرید را تضمین می کنیم</span>&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">در هر کجای ایران عزیز که ساکن هستید می توانید سفارش خود را ثبت کنید</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">ارسال به وسیله پست به تمام نقاط ایران و تحویل درب منزل خریدار</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p> text/html 2016-03-09T12:19:47+01:00 missvazn.ir وب نویس ایرانی فروش شکم بند لاغری هات شیپر http://missvazn.ir/post/5 <div class="product-details-meta" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; box-sizing: border-box; background-color: rgb(244, 244, 244);"><p style="font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سایت فروش شکم بند لاغری هات شیپر اصل , قیمت شکم بند های لاغری مارک هات شیپر , از کجا&nbsp;<a href="http://missvazn.ir/" target="" title="">شکم بند هات شیپر&nbsp;</a>بخرم؟</span></strong></span></p><p style="font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ویژگی های کلیدی:</span></strong></span></p><p style="font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">میزان تناسب اندام شما را بهبود می‌بخشد.</span></p><p style="font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">دور كمر را تنگ و باریك می‌كند</span></p><p style="font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">دمای مركزی بدن شما را افزایش میدهد.</span></p><p style="font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; line-height: normal; text-align: right;">بسیار راحت وبهبود نتایج&nbsp;</span></span></p><p style="font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; line-height: normal; text-align: right;">شکم بند لاغری هات شیپر با کیفیت را هم اکنون سفارش دهید و لاغرتر دیده شوید</span></span></p><p style="font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سلامتی‌ عمومی بدن شما را بهبود می‌بخشد</span></span></p><p style="font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">هرچقدر بیشتر عرق كنید تناسب اندام بیشتری به دست خواهید آورد</span></p><p style="font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;">در سایزهای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مختلف</span></p><p style="font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 23.4px; text-align: justify;">&nbsp;رنگ:مشکی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 23.4px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سایت فروش شكم بند هات شیپر اصل</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 23.4px;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/598/1791669/hotshaper44.jpg" style="max-width: 580px;"></span></span></p></div><p align="center" style="line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10.6667px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">دستورالعمل‌های شستشو:</strong></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: right; font-size: 14px; font-family: Yekan; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p align="center" style="line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10.6667px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">پیشنهاد میشود كه بعد از هر بار استفاده شسته شود، مخصوصاً بعد از ورزش. در آب سرد و با استفاده از مواد شوینده نرم آن را بشویید سپس آن را آب كشیده و خشك كنید.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">شستشوی دستی‌ در آب ۳۰ درجه سانتیگراد.</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">از خشك كن ماشین استفاده نشود.</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">از سفید كننده استفاده نكنید.</span></p><h1 class="product-details-title" style="color: rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; font-size: 28px; margin: 0px 0px 0.85em; font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-weight: normal; line-height: 1.6; background-color: rgb(244, 244, 244);">شكم بند لاغری هات شیپرعالیه</h1><p align="center" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; box-sizing: border-box;">اتو نكشید.</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; box-sizing: border-box;">آن را نپیچنید.</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; box-sizing: border-box;">خارج از لباسشویی بشویید.لباس آبگرفته و چلانده را روی بند&nbsp;پهن كنید.</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; box-sizing: border-box;">از خشكشویی استفاده نكنید.</span></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 153);">برای سفارش این محصول&nbsp;</span></font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 153);"><br></span></font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="box-sizing: border-box;"><span class="product-price" style="box-sizing: border-box; color: rgb(67, 160, 71); vertical-align: middle; font-weight: bold; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 153);"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><small style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle;"></small></font></span></span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 213); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"><font size="4" color="#006600">05801929</font></span><span style="font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4" color="#993399"><b>&nbsp;</b></font><font size="3" style="color: rgb(34, 34, 34);">را به شماره</font><span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 204);"><b><font size="4">&nbsp;</font></b></span></span><font size="4" color="#990000" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b style="background-color: rgb(255, 255, 204);">&nbsp;</b></font><b style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: right;"><b><span class="Apple-style-span"><b>10004410</b></span></b></b></font><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 204);"><b><font size="4"><font color="#990000">&nbsp;</font></font></b></span><font size="5"><span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 153); font-family: Mihan-IransansBold;">&nbsp; پیامک کنید</span></font></p><p align="center" style="line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10.6667px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="product-price" style="box-sizing: border-box; font-size: 24px; color: rgb(67, 160, 71); vertical-align: middle; font-weight: bold; font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; text-align: start;"><small style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; vertical-align: middle;"><span style="font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22.8571px;">قیمت:&nbsp;</span><span class="product-price" style="box-sizing: border-box; font-size: 24px; vertical-align: middle;"><span style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle;">20,000</span>&nbsp;<small style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; vertical-align: middle;">تومان</small></span></small></span></span></p> text/html 2016-02-25T19:56:05+01:00 missvazn.ir وب نویس ایرانی خرید شكم بند هات شیپر http://missvazn.ir/post/3 <p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="3"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong style="">سایت فروش شکم بند هات شیپر | خرید&nbsp;</strong></span><a href="http://missvazn.ir/" target="" title="" style="">شكم بند هات شیپر&nbsp;</a><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>با تخفیف طلایی</strong></span></font></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><font size="3">شكم بند اورجینال هات شیپر را از این سایت سفارش دهید, درب منزل تحویل بگیرید و درب منزل پرداخت كنید</font></strong></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><font size="3">برای سفارش آسان شكم بند لاغری هات شیپر اورجینال, در پیام خود حتما بنویسید"شكم بند هات شیپر"&nbsp;</font></span></strong></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3">برای انتخاب سایز مناسب از جدول زیر استفاده كنید.</font></span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-family: Yekan; text-align: right; background-color: rgb(244, 244, 244);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font size="3">سایز شکم بند هات شیپر:</font></span></span></strong></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-family: Yekan; text-align: right; background-color: rgb(244, 244, 244);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font size="3"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/598/1791669/buy144.jpg" style="max-width: 580px;"></font></span></span></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-family: Yekan; text-align: right; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; text-align: center;"></span></font></span></p><div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px; box-sizing: border-box; text-align: right; background-color: rgb(244, 244, 244);"><p style="font-family: Yekan; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">درسایز&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">38-36</strong>&nbsp;:قد شکم بند از زیر سینه تا زیر ناف ،زیر سینه 60 سانتی متر است،دورکمر 59 سانتی متر است&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">،</strong>دور شکم وزیر شکم 70 سانتی متر است.</span><strong style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 22.4px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></strong></font></p><p style="font-family: Yekan; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">درسایز&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">42-40</strong>&nbsp;:قد شکم بند از زیر سینه تا زیر ناف ،زیر سینه 61 سانتی متر است،دورکمر60 سانتی متر است&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">،</strong>دور شکم وزیر شکم 71 سانتی متر است.</span><strong style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 22.4px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></strong></font></p><p style="font-family: Yekan; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">درسایز&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">46-44</strong>&nbsp;:قد شکم بند از زیر سینه تا زیر ناف ،زیر سینه&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">72</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;سانتی متر است،دورکمر69 سانتی متر است&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">،</strong>دور شکم وزیر شکم 80 سانتی متر است.</span><strong style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 22.4px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></strong></font></p><p style="font-family: Yekan; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">درسایز&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">به بالا-48</strong>&nbsp;:قد شکم بند از زیر سینه تا زیر ناف ،زیر سینه&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">78</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;سانتی متر است،دورکمر76سانتی متر است&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">،</strong>دور شکم وزیر شکم 85 سانتی متر است.</span></font></p><h1 class="product-details-title" style="font-family: &quot;Persian Sans&quot;, Arial, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.85em; font-weight: normal; line-height: 1.6; text-align: start;"><font size="3">شكم بند لاغری هات شیپر اورجینال</font></h1><p style="font-family: Yekan; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span></font></p><div class="product-details-meta" style="box-sizing: border-box; text-align: start;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8571px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سایت فروش شكم بند هات شیپر اصل</b></font></span></span></span></p></div></div><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="3"><br><img src="http://www.hot-shaper.ir/hot-belt/images/tasvir1.png" alt="محتویات كمر بند لاغری هات بلت هات شیپر hot bet ( hot shapers)"></font></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><font size="3">سایز انتخابی خود را در فرم سفارش اینترنتی و یا در پیامك خود حتما ذكر كنید.</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="3"><img src="http://www.hot-shaper.ir/hot-belt/images/tasvir3.png" alt="طریقه استفاده از كمر بند لاغری هات بلت هات شیپر hot bet ( hot shapers)"></font></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="3">شكم بند هات شیپرز, كمر بند لاغری هات شیپر , كمر بند لاغری هات شیپر, كمر بند هات بلت , هات بلت هات شیپر , Hotbelt Hotshapers , هات شیپر اصل , كمر بند لاغر هات شیپر شكم بند , شكم بند لاغری , شكم بند هات شیپر اصل , شكم بند هات بلت اصل , هات شیپر اورجینال , خرید ارزان شكم بند هات شیپر اصل</font></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="3"><br><strong>كمربند لاغری هات شیپر</strong>&nbsp;بدون هیچ گونه عوارض و حساسیتی حرارت بدن شما را افزایش می دهد و در سریع ترین زمان ممكن شما را به اندام ایده آل رسانده و لاغر می كند.<br>تكنولوژی پارچه‌های پیشرفته نئوتكس در هات شیپر، دمای مركزی بدن شما را در طی‌ فعالیت‌های روزانه، در منزل، موقع ورزش، دویدن، پیاده روی با كودك و یا هر فعالیت فیزیكی‌ دیگر افزایش می دهد. گن ‌هات شیپر را میتوانید در طی‌ هر فعالیتی استفاده كنید و مهم نیست كه مشغول چه كاری هستید.<br>بهترین وسیله برای از بین بردن چربی های پهلوها و شكم و در نتیجه لاغری و تناسب اندام با روش عرق كردن و سوزاندن چربی اضافه شكم. شكم بند لاغری هات شیپر جدید ترین محصول شركت HOT SHAPERS است. طراحی ویژه و استفاده از جنس Neotex TM در گن و شكم بند لاغری Hot SHapers ، باعث افزایش درجه حرارت بدن شده وسبب تعریق زیاد بدن می گردد و از آنجایی كه&nbsp;شكم بند هات شیپر Hot Belt&nbsp;نواحی شكم ، دوركمر را پشتیبانی می كند، چربی سوزی این نواحی را افزایش داده وكاهش وزن را به دنبال دارد&nbsp;&nbsp;</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 153);">برای سفارش این محصول&nbsp;</span></font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 153);"><br></span></font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="box-sizing: border-box;"><span class="product-price" style="box-sizing: border-box; color: rgb(67, 160, 71); vertical-align: middle; font-weight: bold; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 153);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><small style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle;"></small></font></span></span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 204);" size="3"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"><font color="#006600" style="">05801929</font></span><span style="line-height: 20px; text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#993399"><b>&nbsp;</b></font><font style="color: rgb(34, 34, 34);">را به شماره</font><span style="color: rgb(34, 34, 34);"><b>&nbsp;</b></span></span><font color="#990000" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b style="">&nbsp;</b></font><b style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: right;"><b><span class="Apple-style-span"><b>10004410</b></span></b></b></font><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; text-align: justify;"><b><font color="#990000">&nbsp;</font></b></span><font style=""><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Mihan-IransansBold;">&nbsp; پیامک کنید</span></font></font></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Persian Sans&quot;, Arial, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(244, 244, 244); color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22.8571px;">قیمت:&nbsp;</span><span class="product-price" style="color: rgb(67, 160, 71); font-family: &quot;Persian Sans&quot;, Arial, Arial, sans-serif; font-weight: bold; text-align: start; background-color: rgb(244, 244, 244); box-sizing: border-box; vertical-align: middle;"><span style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle;">20,000</span>&nbsp;<small style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle;">تومان</small></span>&nbsp;</font></p><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><font size="3">شكم بند لاغری هات شیپر اورجینال</font></strong></span></div><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><font size="3">عرق كنید - لاغر شوید&nbsp;</font></strong></span></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><strong><font size="3">آسانترین و سریع ترین راه برای رسیدن به تناسب اندام ایده آل</font></strong></span></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><font size="3">آب كردن چربی های شكم در كوتاه ترین زمان و بدون هیچ گونه عوارض</font></strong></span></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><font size="3"><br style="font-family: tahoma; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"></font></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font size="3"><br></font></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3"><br></font></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong>شكم بند هات شیپر چیست؟</strong></span><br><br>شكم بند&nbsp;<span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>هات شیپر</strong></span>، گن‌های مخصوص تناسب اندام برای پوشش روزمره هستند كه با فناوری پارچه‌های هوشمند<span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;نئوتكس NEOTEX</span>&nbsp;ساخته شده اند كه دمای مركزی بدن را افزایش می دهند و به شما كمك میكنند كه موقع پوشیدن آن در طی‌ فعالیت‌های روزمره عرق كنید، عرق كنید و باز هم بیشتر عرق كنید.</font></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3"><br></font></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3"><br></font></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>شیوه كار این شكم بند هات شیپر چگونه است؟</strong></span><br><br>تكنولوژی پارچه‌های پیشرفته نئوتكس در ‌<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">هات بلت</span></strong>، دمای مركزی بدن شما را در طی‌ فعالیت‌های روزانه، در منزل، موقع ورزش، دویدن، پیاده روی با كودك و یا هر فعالیت فیزیكی‌ دیگر افزایش می دهد. گن ‌هات شیپر را میتوانید در طی‌ هر فعالیتی استفاده كنید و مهم نیست كه مشغول چه كاری هستید.</font></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3">&nbsp;</font></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3">به منظور انتخاب سایز, دور كمر خود را اندازه بگیرید و موقع سفارش در قسمت پیغام یا توضیحات ذكر كنید. ما خودمون سایز مناسب برای شما را انتخاب و ارسال میكنیم.</font></span></strong></p><font size="3"><br></font><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><font size="3">مزایای شكم بند هات شیپر :</font></strong></span></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font size="3"><br><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>میزان تناسب اندام شما را بهبود می‌بخشد.</strong></span><br><br><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>دور كمر را تنگ و باریك می‌كند</strong></span><br><br><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>دمای مركزی بدن شما را افزایش میدهد.</strong></span><br><br><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>سلامتی‌ عمومی بدن شما را بهبود می‌بخشد</strong></span><br><br><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>همه چیز برای خوش اندام بودن در این گن خلاصه شده است</strong></span><br><br><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>هرچقدر بیشتر عرق كنید تناسب اندام بیشتری به دست خواهید آورد</strong></span><br><br><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>عرق كنید و به تناسب اندام برسید.</strong></span><br><br><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>چه مشخصاتی می تواند در سفارش شما گنجانده شود؟</strong></span><br><br><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>شكم بند ‌هات شیپر سایز‌های (M, L-XL, ۲XL)</strong></span></font></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font size="3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);">علاوه بر شكم بند هات شیپر,&nbsp;<span style="color: rgb(255, 102, 0);">تی شرت&nbsp;</span>و&nbsp;<span style="color: rgb(0, 128, 0);">شلوارك هات شیپر</span>&nbsp;هم موجود داریم كه در صورت تمایل برای خرید میتوانید با ما تماس بگیرید:</span><br><br><br></font></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3"><br></font></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><font size="3">دستورالعمل‌های شستشو:</font></strong></span></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>پیشنهاد میشود كه بعد از هر بار استفاده شسته شود، مخصوصاً بعد از ورزش. در آب سرد و با استفاده از مواد شوینده نرم آن را بشویید سپس آن را آب كشیده و خشك كنید.&nbsp;</strong></span><br><br><span style="color: rgb(51, 51, 0);"><strong>شستشوی دستی‌ در آب ۳۰ درجه سانتیگراد.</strong></span><br><br><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong>از خشك كن ماشین استفاده نشود.</strong></span><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>از سفید كننده استفاده نكنید.</strong></span><br><br><span style="color: rgb(153, 204, 0);"><strong>اتو نكشید.</strong></span><br><br><span style="color: rgb(0, 255, 0);"><strong>آن را نپیچنید.</strong></span><br><br><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><strong>خارج از لباسشویی بشویید.</strong></span><strong>لباس آبگرفته و چلانده را روی بند&nbsp;پهن كنید.</strong><br><br><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>از خشكشویی استفاده نكنید.</strong></span></font></p><center style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3"><br><strong style="">قیمت : 20,000 &nbsp;تومان&nbsp;</strong><br><a href="http://buybest.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=1929" title="خرید پستی" style="color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none;"><img src="http://buybest.takshop91.biz/templates/takshop91_b/images/buy1.gif" alt="خرید پستی" title="خرید پستی" style="border: 0px;"></a></font></center> text/html 2016-02-14T14:03:08+01:00 missvazn.ir وب نویس ایرانی سایت فروش شكم بند هات شیپر اصل http://missvazn.ir/post/1 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan; font-size: 14px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center;">سایت خرید شکم بند لاغری هات شیپر اصل ,قیمت&nbsp;<a href="http://missvazn.ir/" target="" title="">شکم بند لاغری هات شیپر</a>&nbsp;در اینترنت , کرکز فروش شکم بند لاغری هات شیپر با قیمت مناسب , شكم بند&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center;">هات شیپر</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center;">،گن‌های مخصوص تناسب اندام برای پوشش روزمره هستند كه با فناوری پارچه‌های هوشمند</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center;">&nbsp;نئوتكس NEOTEX</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center;">&nbsp;ساخته شده اند كه دمای مركزی بدن را افزایش می دهند و به شما كمك میكنند كه موقع پوشیدن آن در طی‌ فعالیت‌های روزمره عرق كنید، عرق كنید و باز هم بیشتر عرق كنید.</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan; font-size: 14px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center;">تكنولوژی پارچه‌های پیشرفته نئوتكس در ‌</span>هات بلت<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center;">، دمای مركزی بدن شما را در طی‌ فعالیت‌های روزانه، در منزل، موقع ورزش، دویدن، پیاده روی با كودك و یا هر فعالیت فیزیكی‌ دیگر افزایش می دهد. گن ‌هات شیپر را میتوانید در طی‌ هر فعالیتی استفاده كنید و مهم نیست كه مشغول چه كاری هستید.</span></span></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan; font-size: 14px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 20px; text-align: center;">سایز شکم بند هات شیپر:</span></span></strong></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan; font-size: 14px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 20px; text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/598/1791669/buy144.jpg"></span></span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan; font-size: 14px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center;"></span></span></p><div align="center" style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; font-family: Yekan; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">درسایز&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">38-36</strong>&nbsp;:قد شکم بند از زیر سینه تا زیر ناف ،زیر سینه 60 سانتی متر است،دورکمر 59 سانتی متر است&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">،</strong>دور شکم وزیر شکم 70 سانتی متر است.</span><strong style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.4px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; font-family: Yekan; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">درسایز&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">42-40</strong>&nbsp;:قد شکم بند از زیر سینه تا زیر ناف ،زیر سینه 61 سانتی متر است،دورکمر60 سانتی متر است&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">،</strong>دور شکم وزیر شکم 71 سانتی متر است.</span><strong style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.4px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; font-family: Yekan; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">درسایز&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">46-44</strong>&nbsp;:قد شکم بند از زیر سینه تا زیر ناف ،زیر سینه&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">72</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;سانتی متر است،دورکمر69 سانتی متر است&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">،</strong>دور شکم وزیر شکم 80 سانتی متر است.</span><strong style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.4px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; font-family: Yekan; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">درسایز&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">به بالا-48</strong>&nbsp;:قد شکم بند از زیر سینه تا زیر ناف ،زیر سینه&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">78</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;سانتی متر است،دورکمر76سانتی متر است&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">،</strong>دور شکم وزیر شکم 85 سانتی متر است.</span></p><h1 class="product-details-title" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.85em; font-weight: normal; line-height: 1.6; text-align: start;">شكم بند لاغری هات شیپر اورجینال</h1><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/598/1791669/buy74.jpg"></div><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; font-family: Yekan; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><div class="product-details-meta" style="box-sizing: border-box; text-align: start;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8571px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>سایت فروش شكم بند هات شیپر اصل</b></font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8571px;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/598/1791669/hotshaper1.jpg"></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8571px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>شكم بند لاغری</b></font></span></span></span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 22.8571px;">&nbsp;هات شیپر اصل</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/598/1791669/hotshaper2.jpg"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8571px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></span></span></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ویژگی های کلیدی:</span></strong></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">میزان تناسب اندام شما را بهبود می‌بخشد.</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">دور كمر را تنگ و باریك می‌كند</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">دمای مركزی بدن شما را افزایش میدهد.</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; line-height: normal; text-align: right;">بسیار راحت وبهبود نتایج&nbsp;</span></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سلامتی‌ عمومی بدن شما را بهبود می‌بخشد</span></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">هرچقدر بیشتر عرق كنید تناسب اندام بیشتری به دست خواهید آورد</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;">در سایزهای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مختلف</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px; box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 23.4px; text-align: justify;">&nbsp;رنگ:مشکی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 23.4px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سایت فروش شكم بند هات شیپر اصل</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 23.4px;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/598/1791669/hotshaper44.jpg"></span></span></p></div><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10.6667px; font-family: tahoma; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; line-height: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">دستورالعمل‌های شستشو:</strong></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; font-family: Yekan; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10.6667px; font-family: tahoma; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; line-height: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">پیشنهاد میشود كه بعد از هر بار استفاده شسته شود، مخصوصاً بعد از ورزش. در آب سرد و با استفاده از مواد شوینده نرم آن را بشویید سپس آن را آب كشیده و خشك كنید.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">شستشوی دستی‌ در آب ۳۰ درجه سانتیگراد.</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">از خشك كن ماشین استفاده نشود.</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">از سفید كننده استفاده نكنید.</span></p><h1 class="product-details-title" style="box-sizing: border-box; font-size: 28px; margin: 0px 0px 0.85em; font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; font-weight: normal; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;">شكم بند لاغری هات شیپر اورجینال</h1><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; line-height: 20px;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/598/1791669/NEOTEX555.jpg"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; box-sizing: border-box;">اتو نكشید.</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; box-sizing: border-box;">آن را نپیچنید.</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; box-sizing: border-box;">خارج از لباسشویی بشویید.لباس آبگرفته و چلانده را روی بند&nbsp;پهن كنید.</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; box-sizing: border-box;">از خشكشویی استفاده نكنید.</span></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 153);">برای سفارش این محصول&nbsp;</span></font></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 153);"><br></span></font></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; line-height: 20px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span class="product-price" style="box-sizing: border-box; color: rgb(67, 160, 71); vertical-align: middle; font-weight: bold; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 153);"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><small style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle;"></small></font></span></span></p><p align="center" style="line-height: 20px; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px;"><font face="Mihan-IransansBold" size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="box-sizing: border-box;">عدد&nbsp;</span></font><font color="#cc0000">37931586</font><font color="#222222">را به شماره &nbsp;</font><font color="#006600">10008310</font><font color="#222222">&nbsp;&nbsp;پیامک کنید</font></font></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10.6667px; font-family: tahoma; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; line-height: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="product-price" style="box-sizing: border-box; font-size: 24px; color: rgb(67, 160, 71); vertical-align: middle; font-weight: bold; font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; text-align: start;"><small style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; vertical-align: middle;"><span style="font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22.8571px;">قیمت:&nbsp;</span><span class="product-price" style="box-sizing: border-box; font-size: 24px; vertical-align: middle;"><span style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle;">19,000</span>&nbsp;<small style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; vertical-align: middle;">تومان</small></span></small></span></span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><a href="http://maysa.dayanshop.com/shopping-card/add/1586/" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="5">خرید پستی</font></a></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10.6667px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; line-height: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="product-price" style="box-sizing: border-box; font-size: 24px; color: rgb(67, 160, 71); vertical-align: middle; font-weight: bold; font-family: 'Persian Sans', Arial, Arial, sans-serif; text-align: start;"><small style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; vertical-align: middle;"><span class="product-price" style="box-sizing: border-box; font-size: 24px; vertical-align: middle;"><small style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; vertical-align: middle;"></small></span></small></span></span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><a href="http://maysa.dayanshop.com/shopping-card/add/1586/" target="" title=""></a></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><a href="http://maysa.dayanshop.com/shopping-card/add/1586/" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/598/1791655/buyshop.gif" style="max-width: 580px; border: none; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34);"></a></p></div>